หากผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนสำนักงานบัญชี ควรแจ้งให้สำนักงานบัญชีเดิมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม สำหรับสำนักงานบัญชีใหม่ ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการและราคาค่าบริการให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจใช้บริการ