บริการรับทำบัญชี คือ บริการที่สำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชีของกิจการ โดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บเอกสาร การบันทึกบัญชี จนถึงการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ