ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาค่าบริการรับทำบัญชี ได้แก่

  • ประเภทของบริการรับทำบัญชี
  • ขนาดของกิจการ
  • ประเภทของธุรกิจ
  • ความซับซ้อนของงานบัญชี
  • ระยะเวลาในการจัดทำบัญชี