หากผู้ประกอบการพบปัญหาในการใช้บริการรับทำบัญชี ควรแจ้งให้สำนักงานบัญชีทราบทันที เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร เป็นต้น