การจดทะเบียนนิติบุคคลมีข้อดีหลายประการ เช่น

  • มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
  • สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • สามารถเปิดบัญชีธนาคารและขอสินเชื่อได้
  • สามารถจ้างพนักงานได้
  • สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐได้