บริการรับจดตั้งนิติบุคคลคือบริการที่ให้บริการจัดทำเอกสารและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอจดทะเบียนให้จนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ