บริการรับจดตั้งนิติบุคคลมีขั้นตอนดังนี้

  1. ลูกค้าแจ้งข้อมูลและความต้องการกับผู้ให้บริการ
  2. ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น
  3. ผู้ให้บริการจัดทำเอกสารและดำเนินการจดทะเบียน
  4. ผู้ให้บริการติดตามผลและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ