ระยะเวลาในการจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล โดยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 วันทำการ