รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

Service

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน . ด้วยทีมงานมืออาชีพ

รับทำบัญชี รายเดือน พร้อมยื่นภาษีและปิดงบการเงิน จบครบในที่เดียว

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง การจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) หลายแห่งอาจไม่มีเวลาหรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านบัญชีเพียงพอที่จะทำบัญชีเองได้ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ด้วยเหตุนี้จึงมีบริการ รับทำบัญชี ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของธุรกิจ

การจัดทำบัญชีมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการอย่างไร

การจัดทำบัญชีเป็นกระบวนการบันทึก รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของกิจการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในหลายด้าน ดังนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง หากบริษัทใดฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย
 • เพื่อทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ การจัดทำบัญชีช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการ ข้อมูลทางการเงินจากบัญชีช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน การกำหนดงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร เป็นต้น
 • เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินมักพิจารณาสินเชื่อจากข้อมูลทางการเงินของกิจการ ซึ่งการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชี

การจัดทำบัญชีเป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงอาจพิจารณาจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีแทนการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท มีข้อดีดังนี้

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างสำนักงานบัญชีโดยทั่วไปจะต่ำกว่าค่าจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท เนื่องจากสำนักงานบัญชีมีพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อยู่แล้ว จึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 • ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด

สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อกิจการได้ เช่น ถูกปรับภาษี หรือถูกฟ้องร้อง

 • ประหยัดเวลาและแรงงาน

ผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียเวลาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อโฟกัสและพัฒนากับงานอื่นๆ ของกิจการ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ รับทำบัญชี กับ Chob Accounting

ชอบการบัญชี เราคือสำนักงาน รับทำบัญชี ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ครอบคลุมงานด้านบัญชีและงานด้านอื่นๆ เช่น จดทะเบียนนิติบุคคล วางระบบบัญชี บริหารภาษี และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ทำให้เชื่อมั่นได้เลยว่า ธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลทางด้านบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ในราคาที่เหมาะสม เมื่อใช้บริการจากเรา เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกคน

ประเภทบริการ รับทำบัญชี ที่ให้บริการ

บริการรับทำบัญชีมีให้เลือกหลากหลายประเภท ธุรกิจสามารถเลือกประเภทของบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณได้ ดังนี้

– บริการทำบัญชีรายเดือน ให้บริการบันทึกบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดทำรายงานทางการเงิน และยื่นภาษี

– บริการทำบัญชีรายปี ให้บริการจัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นงบการเงินประจำปี

– บริการตรวจสอบบัญชี ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี

– บริการวางแผนภาษี ให้บริการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

 • ยื่นแบบภาษี (ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1ก/ภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด.53/ภ.พ.30/ภ.พ.36 และประกันสังคม/กท.20/กท.26ก)
 • จัดทำการบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยสมุดบัญชีดังต่อไปนี้

– สมุดบัญชีรายวันขั้นต้น(สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันขาย,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป)

– สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป(สินทรัพย์,หนี้สิน,ทุน,รายได้,และค่าใช้จ่าย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้)

– งบทดลอง,งบการเงิน( งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน )

 • สรุปรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้ผู้บริหารทราบ และวางแผนในการดำเนินงานบริษัทต่อไป
 • จัดทำกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
 • ให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงแนะนำเอกสารต่าง ๆด้านบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัทของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 • ใช้โปรแกรม Express ที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรในการบันทึกบัญชี ทั้งระบบ
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองโดยทั่วไป

รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการด้านบัญชีและภาษีที่สำนักงานบัญชีให้บริการ การทำบัญชีและภาษีเป็นงานที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน อาจมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมายที่สำนักงานบัญชีอาจให้บริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น

 • การวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีเป็นการกำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลบัญชีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอย่างแท้จริง

 • ให้คำปรึกษาด้านภาษี

การให้คำปรึกษาด้านภาษีเป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีได้อย่างถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างสูงสุด

 • วางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นกระบวนการวิเคราะห์และจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

 • จัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ

นอกจากงบการเงินประจำปีแล้ว กิจการอาจจำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ เช่น รายงานการขาย รายงานต้นทุน รายงานกำไรขาดทุน เป็นต้น

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

ค่าบริการทำบัญชีของทางบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือนของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์

จำนวนเอกสาร / เดือนอัตราค่าบริการ/เดือน
ไม่เกิน 100 รายการ3,500 บาท
ไม่เกิน 150 รายการ4,000 บาท
ไม่เกิน 200 รายการ4,500 บาท
ไม่เกิน 250 รายการ5,000 บาท
ไม่เกิน 300 รายการ5,500 บาท
ไม่เกิน 350 รายการ6,000 บาท
ไม่เกิน 400 รายการ6,500 บาท
ไม่เกิน 450 รายการ7,000 บาท
ไม่เกิน 500 รายการ7,500 บาท
ไม่เกิน 600 รายการ8,000 บาท
ไม่เกิน 700 รายการ8,500 บาท
ไม่เกิน 800 รายการ9,000 บาท
ไม่เกิน 900 รายการ9,500 บาท
ไม่เกิน 1,000 รายการ10,000 บาท
ไม่เกิน 1,100 รายการ10,500 บาท
ไม่เกิน 1,200 รายการ11,000 บาท
ไม่เกิน 1,300 รายการ11,500 บาท
ไม่เกิน 1,400 รายการ12,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 รายการ12,500 บาท
ไม่เกิน 1,600 รายการ13,000 บาท
ไม่เกิน 1,700 รายการ13,500 บาท
ไม่เกิน 1,800 รายการ14,000 บาท
ไม่เกิน 1,900 รายการ14,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 รายการ15,000 บาท
ไม่เกิน 2,200 รายการ15,500 บาท
ไม่เกิน 2,400 รายการ16,000 บาท
ไม่เกิน 2,600 รายการ16,500 บาท
ไม่เกิน 2,800 รายการ17,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 รายการ17,500 บาท
ไม่เกิน 3,500 รายการ18,000 บาท
ไม่เกิน 4,000 รายการ18,500 บาท
ไม่เกิน 4,500 รายการ19,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 รายการ20,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการที่อ้างอิงกับรายการข้างต้นนี้ เป็นเพียงการกำหนดค่าบริการเบื้องต้นเท่านั้น

โดยมีเกณฑ์พิจารณาค่าบริการดังนี้

 1. จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน
 2. จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
 3. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี 
 4. ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ
 5. การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือนของธุรกิจออนไลน์

จำนวนเอกสาร / เดือนอัตราค่าบริการ/เดือน
ไม่เกิน 500 รายการ3,500 บาท
ไม่เกิน 1,000 รายการ4,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 รายการ4,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 รายการ5,000 บาท
ไม่เกิน 2,500 รายการ5,500 บาท
ไม่เกิน 3,000 รายการ6,000 บาท
ไม่เกิน 3,500 รายการ6,500 บาท
ไม่เกิน 4,000 รายการ7,000 บาท
ไม่เกิน 4,500 รายการ7,500 บาท
ไม่เกิน 5,000 รายการ8,000 บาท
ไม่เกิน 5,500 รายการ8,500 บาท
ไม่เกิน 6,000 รายการ9,000 บาท
ไม่เกิน 6,500 รายการ9,500 บาท
ไม่เกิน 7,000 รายการ10,000 บาท
ไม่เกิน 7,500 รายการ10,500 บาท
ไม่เกิน 8,000 รายการ11,000 บาท
ไม่เกิน 8,500 รายการ11,500 บาท
ไม่เกิน 9,000 รายการ12,000 บาท
ไม่เกิน 9,500 รายการ12,500 บาท
ไม่เกิน 10,000 รายการ13,000 บาท
ไม่เกิน 10,500 รายการ13,500 บาท
ไม่เกิน 11,000 รายการ14,000 บาท
ไม่เกิน 11,500 รายการ14,500 บาท
ไม่เกิน 12,000 รายการ15,000 บาท
ไม่เกิน 12,500 รายการ15,500 บาท
ไม่เกิน 13,000 รายการ16,000 บาท
ไม่เกิน 13,500 รายการ16,500 บาท
ไม่เกิน 14,000 รายการ17,000 บาท
ไม่เกิน 14,500 รายการ17,500 บาท
ไม่เกิน 15,000 รายการ18,000 บาท
ไม่เกิน 15,500 รายการ18,500 บาท
ไม่เกิน 16,000 รายการ19,000 บาท
ไม่เกิน 16,500 รายการ20,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการที่อ้างอิงกับรายการข้างต้นนี้ เป็นเพียงการกำหนดค่าบริการเบื้องต้นเท่านั้น

โดยมีเกณฑ์พิจารณาค่าบริการดังนี้

 1. จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน
 2. จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
 3. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี 
 4. ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ
 5. การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

เอกสารที่ลูกค้าที่ต้องเตรียมให้แต่ละเดือนมีดังนี้

 1. สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบเสร็จรับเงิน(ขายสินค้า)
 2. ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน(ซื้อ)
 3. ต้นฉบับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (กรณีที่กิจการรับเงินและถูกคู่ค้าหัก ณ ที่จ่ายไว้)
 4. รายการเดินบัญชีธนาคารในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในแต่ละเดือน
 5. บิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ออกในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ฯลฯ
 6. สรุปเงินเดือนพนักงาน , เอกสารแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
 7. สำเนาสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาเช่าสำนักงาน สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาเงินกู้ สัญญาให้ใช้สถานที่ ฯลฯ
 8. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (กรณีที่กิจการหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ เวลาจ่ายเงินให้กับคู่ค้า)
 9. รายงานสินค้าคงเหลือ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการรับทำบัญชี

Edit Content

บริการรับทำบัญชี คือ บริการที่สำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชีของกิจการ โดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บเอกสาร การบันทึกบัญชี จนถึงการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ

Edit Content

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาค่าบริการรับทำบัญชี ได้แก่

 • ประเภทของบริการรับทำบัญชี
 • ขนาดของกิจการ
 • ประเภทของธุรกิจ
 • ความซับซ้อนของงานบัญชี
 • ระยะเวลาในการจัดทำบัญชี
Edit Content

ระยะเวลาในการจัดทำบัญชีของแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับประเภทของบริการรับทำบัญชีและขนาดของกิจการ โดยปกติแล้ว บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจรจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วันต่อเดือน

Edit Content

หากผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนสำนักงานบัญชี ควรแจ้งให้สำนักงานบัญชีเดิมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม สำหรับสำนักงานบัญชีใหม่ ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการและราคาค่าบริการให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจใช้บริการ

Edit Content

หากผู้ประกอบการพบปัญหาในการใช้บริการรับทำบัญชี ควรแจ้งให้สำนักงานบัญชีทราบทันที เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร เป็นต้น

ติดต่อรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี ชอบการบัญชี จำกัด

ที่อยู่: 517/89 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์: 8.00 – 17.00 น.

Line Official: @chobaccounting

โทร: 094-159-4561098-889-6262

ลูกค้าของเรา

Busabakon Jaiin
Busabakon Jaiin
2022-07-27
แนะนำ
ไม่ผิดหวังที่เลือกที่นี้เลยค่ะ เก่งมาก
Paweena Petchmalaikul
Paweena Petchmalaikul
2022-07-27
แนะนำ
ประทับใจที่นี้มากค่ะ ไว้จะมาใช้บริการใหม่ครั้งหน้านะค่ะ
Waraporn Rainnie
Waraporn Rainnie
2022-07-27
แนะนำ
แอดตอบไว ไม่ต้องรอนาน ชอบมากค่ะ
Napat Sombatcharoen
Napat Sombatcharoen
2022-07-27
แนะนำ
ดูแลดีเอาใจใส่ดีมากค่ะ ที่1เลยจ้า
Bunyada Taset
Bunyada Taset
2022-07-27
แนะนำ
บริการดีมากค่ะ ประทับใจมากเลย
Thaksorn Uamthip
Thaksorn Uamthip
2022-07-25
แนะนำ
บริการดีมาก ไว้จะมาใช้บริการใหม่ครั้งหน้านะค่ะ
Chanya Wongsakul
Chanya Wongsakul
2022-07-25
แนะนำ
ไม่เข้าใจตรงไหน ก็สามารถบอกคำตอบให้เราได้ เยี่ยมค่ะ
Nattaporn Pathumanont
Nattaporn Pathumanont
2022-07-25
แนะนำ
บริการดีน่าประทับใจมากค่ะ
Thanika Songpool
Thanika Songpool
2022-07-25
แนะนำ
ถามไปตอบไวมาก แอดน่ารัก
Khemakorn Wongdee
Khemakorn Wongdee
2022-07-25
แนะนำ
อธิบายดีมากค่ะ เข้าใจง่ายมากค่ะ