รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

สองชายหนุ่มสวมสูทกำลังจับมือกันยิ้มอย่างมีความสุข

ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการส่งงบการเงินประจำปี?

Table of Contents

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีนับแต่วันเริ่มทำบัญชี ดังต่อไปนี้

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้เริ่มจัดทำบัญชีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้เริ่มทำบัญชี นับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย

กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เริ่มทำบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้นได้เริ่มต้นประกอบกิจการ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_law_account2543_Guilinebfinnste.pdf