รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

ทีมนักบัญชีมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา

ใครมีหน้าที่ยื่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Table of Contents

ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

        1)   บุคคลธรรมดา
        2)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
        3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
        4)   กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
        5)  วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว กรณีเป็นผู้มีเงินได้ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น แต่สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก

     ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานครทั้ง 30 แห่ง หรือสำนักสรรพากรพื้นที่ สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง สำหรับในต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (จังหวัด) และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง แล้วแต่กรณี โดยยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดจากปีที่มีเงิน เว้นแต่เงินได้บางกรณี เช่น การให้เช่า ทรัพย์สิน เงินได้จาก วิชาชีพอิสระ เงินได้จาก การรับเหมา เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ เป็นต้น กฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ที่จ่าย เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีด้วย

     ปัจจุบัน กรมสรรพากร ยังสามารถกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ ณ ที่ ทำการไปรษณีย์ เฉพาะที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น โดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็ก หรือธนาณัติ ตาม จำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และสามารถยื่นทางออนไลน์ได้แล้ว ทาง www.rd.go.th หรือทาง RD Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือ

ที่มา : https://www.rd.go.th/548.html

#ภาษี #ภาษีเงินได้ #บุคคลธรรมดา #ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์

ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ เรามีบริการดูแลคุณลูกค้าทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

รับทำบัญชี และยื่นภาษี/รายเดือน

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารของธุรกิจ

ปิดงบการเงินประจำปี

ตรวจสอบบัญชี

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์วางแผนทางด้านบัญชี และภาษีอากร

สอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่

Inbox : m.me/ChobAccounting

โทร: 094-1594561, 098-8896262

เว็บไซต์: https://chobaccounting.co.th/

Line OA: @chobaccounting

หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/VY2jgnO

Facebook : https://www.facebook.com/CHOBAcct

Tiktok : https://www.tiktok.com/@chobaccouting_online

Youtube : https://www.youtube.com/@ChobAccounting

สำนักงานตั้งอยู่ที่ บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด เลขที่ 517/89

ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.00 – 17.00 น.

( หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ )