รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

นักบัญชี ด้วยแบบและองรายการอะไรบ้าง ?

ยื่นภาษีด้วยแบบแสดงรายการอะไรบ้าง?

Table of Contents

แบบแสดงรายการที่ใช้มีดังต่อไปนี้

ชื่อแบบใช้ยื่นกรณีกำหนดเวลายื่น
ภ.ง.ด. 90มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทมกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
ภ.ง.ด. 91มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1ม.40(1) ประเภทเดียวมกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
ภ.ง.ด. 93มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ
ภ.ง.ด. 94ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8กรกฎาคม – กันยายน ของปีภาษีนั้น
ภ.ง.ด. 95คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการาจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ

1. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได

2. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว ในระหว่างปีภาษี โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

สามารถโหลดแบบแสดงรายการภาษี ได้ที่ : 

ภ.ง.ด. 90 : https://www.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/2566/271266PIT90.pdf

ภ.ง.ด. 91 : https://www.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/2566/271266PIT91.pdf 

ภ.ง.ด. 93 : https://www.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/PIT93_120158.pdf

ภ.ง.ด. 94 : https://www.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/2566/300666PIT94.pdf

ภ.ง.ด.95 : https://www.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/PIT95_291260.pdf