รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

Service

รับจดทะเบียนนิติบุคคล
บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน .

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาอาจต้องการจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตหรือขยายธุรกิจในอนาคต หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้น ทำธุรกิจอาจต้องการจดบริษัทตั้งแต่แรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เนื่องจากการจดทะเบียนเป็นบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา

บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด เราจึงพร้อมให้ “บริการจดทะเบียนธุรกิจ“ สำหรับผู้ประกอบการ โดยมีบริการ ดังนี้

 • ดูแลการจองชื่อนิติบุคคล
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์
 • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
 • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งของสำนักงาน (ย้ายที่ตั้งสำนักงาน)
 • แก้ไขเพิ่มเติมตราประทับ
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน
 • แก้ไขเพิ่มเติม / ลดทุน
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
 • จดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า) / ยกเลิกการจดทะเบียน (ร้านค้า, บุคคลธรรมดา)
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง / ลูกจ้าง
 • บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบถ้วนทุกขั้นตอน

ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราให้บริการรับจดบริษัทออนไลน์ ที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวดเร็วทันใจ ราคาสมเหตุสมผล

การจดบริษัทจำกัด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แตกต่างกันอย่างไร?

การจดบริษัทจำกัด​

บริษัทจำกัด คือ รูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน

ลักษณะสำคัญของบริษัทจำกัด มีดังนี้

 • ทุน บริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากัน ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นละ 100 บาท หมายความว่า บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น
 • ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนในบริษัทจำกัดเรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดต่อหนี้สินของบริษัทไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุน ตัวอย่างเช่น นาย ก. ถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หมายความว่า นาย ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้น 10,000 บาท และรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทไม่เกินจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น หมายความว่า บริษัทจะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เข้าทำสัญญา และฟ้องร้องคดีได้
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทจำกัดจะได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 12345678901234
  สำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ต้องใช้คำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อและ “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งชื่อ “บริษัท ฟ้ารุ่ง จำกัด”

ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องมีคำลงท้ายชื่อด้วย Company Limited หรือ Co., Ltd. เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งชื่อ “Thai Company Limited”

การจดห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน คือ รูปแบบธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงกันเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร โดยแต่ละคนจะเรียกว่า หุ้นส่วน และสามารถลงหุ้นด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้

ประเภทของห้างหุ้นส่วน

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วนเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่
  1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หุ้นส่วนประเภทนี้รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงหุ้น
  2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนประเภทนี้รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จำกัด

ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท)

การทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • มีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าและคู่ค้ามักให้ความไว้วางใจกับบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากบริษัทมีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น          ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า
 • มีความมั่นคง บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ส่งผลให้สามารถระดมทุนได้ง่ายกว่า และ                 ได้รับการพิจารณาจากธนาคารในการปล่อยสินเชื่อมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีอายุยืนยาวกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
 • สามารถสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ ลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงในชีวิตในการทำงาน ทำให้บริษัทมีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้                           ความสามารถมาทำงานมากกว่า
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการมาหักออกจากรายได้ได้ ในขณะที่บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้            บุคคลธรรมดา ซึ่งต้องหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามประเภทของเงินได้ ส่งผลให้บริษัทเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีในปีต่อๆ ไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี

บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด และรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

โฆษณาบริการจดทะเบียนบริษัทโดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ ราคา 12,900 บาท
 • จดทะเบียนบริษัทราคา 12,900 บาท (ราคานี้รวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมแล้ว)
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนราคา 7,900 บาท (ราคานี้รวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมแล้ว)

ลูกค้าจะได้รับบริการจนจบกระบวนการในทุกขั้นตอนของการทำงานในด้านเอกสาร ของการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดในทุกขั้นตอน เพียงผู้ประกอบการ รอเซ็นต์ลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น และส่วนรายละเอียดทุกขั้นตอนเราจะมีทีมงานให้บริการผู้ประกอบที่มาใช้บริการ จนจบทุกขั้นตอนในส่วนของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการเองให้ปวดหัว และไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาในส่วนของการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยชอบการบัญชี เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด มากกว่า 1,000 ธุรกิจในการให้บริการ ทำให้ลูกค้าสบายใจ และสะดวกใจ ในการให้บริการของเราในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

พร้อมของแถมและรายละเอียดที่คุณจะได้รับจากเรา ซึ่งผู้ประกอบการที่มาใช้บริการของเรา ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ในครั้งนี้ ทางผู้ประกอบการจะได้รับตามรายละเอียดดังนี้

✔️ ฟรี ตรายางหมึกในตัว พร้อมบริการออกแบบ
✔️ ฟรี แผนที่บริษัท
✔️ ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (ออนไลน์)
✔️ ฟรี ส่งเอกสารถึงมือหน้าบ้าน
✔️ ฟรี สื่อวีดิโอสำหรับนิติบุคคลเบื้องต้น
✔️ ฟรี ฟอร์มเอกสารมากกว่า 290 รายการ Pdf/Word/Excel เช่น ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฟอร์มสัญญาต่างๆที่ใช้ในกิจการ

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • หส2 (สำหรับห้างหุ้นส่วน)
 • บอจ 2 3 5 ( สำหรับบริษัท)

ข้อดีของการใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท

 • จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ กับเรา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
 • ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการ มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
 • เรามีบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
 • เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน
 • ราคาเหมาะสม คุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ

เหตุผลที่ควรใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท กับเรา

เรายินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอนในการ จดทะเบียนบริษัท อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงในการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง เนื่องจากการหาข้อมูลด้วยตัวเองอาจไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ ส่งผลให้การจดทะเบียนล่าช้าหรือเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น การจดทะเบียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง เราจึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการให้ดีกว่า

ชอบการบัญชี พร้อมให้บริการจดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดี ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลด้านการจัดตั้งบริษัท และคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และราคามิตรภาพ

เริ่มต้นธุรกิจ ได้รวดเร็ว ด้วยบริการจดทะเบียนบริษัทของเรา ดำเนินการได้ภายใน 1-3 วัน ตรงต่อเวลา ประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน สามารถนำไปใช้บริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ชอบการบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทแก่ผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลและต้องการจดทะเบียนบริษัท

หากคุณตัดสินใจใช้บริการของเรา เราสามารถช่วยคุณจดทะเบียนบริษัทได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักกฎหมาย และตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ เราเข้าใจดีว่าขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน เราจึงพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพและดูแลทุกขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่น

จุดเด่นของเรา

 • มีสำนักงานที่มีที่ตั้ง กลางเมืองโคราช มีหลักแหล่งแน่นอน น่าเชื่อถือ
 • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
 • เอาใจใส่ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างครบถ้วน
 • ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 • จัดทำเอกสารจดบริษัทถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • มีเอกสาร และคู่มือ พร้อมให้คำแนะนำถึงหน้าที่ของการดำเนินธุรกิจ หลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับจดทะเบียนบริษัท

Edit Content

บริการรับจดตั้งนิติบุคคลคือบริการที่ให้บริการจัดทำเอกสารและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอจดทะเบียนให้จนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

Edit Content

บริการรับจดตั้งนิติบุคคลมีขั้นตอนดังนี้

 1. ลูกค้าแจ้งข้อมูลและความต้องการกับผู้ให้บริการ
 2. ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น
 3. ผู้ให้บริการจัดทำเอกสารและดำเนินการจดทะเบียน
 4. ผู้ให้บริการติดตามผลและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
Edit Content

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล โดยข้อมูลและเอกสารหลักๆ ได้แก่

1.ด้านหน้าบัตรประชาชน ของแต่ละท่าน
(ถ่ายรูปเฉพาะด้านหน้า ขอแบบชัดๆนะคะ)

จดห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ 2 คนร่วมกันขึ้น
จดบริษัทจำกัดใช้ 2 คนร่วมกันขึ้น

2.หน้าทะเบียนบ้านที่ใช้ในการตั้งประกอบการ
พร้อมแชร์โลเคชั่นของที่ตั้งในการตั้งประกอบการค่ะ

3.G-mail (ของแต่ละท่าน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์แต่ละท่าน
(ห้ามสลับนะคะ และต้องถูกต้อง)
สามารถใช้เมล์ที่ใช้ในเครื่องได้

4.ทุนที่จะระบุในการจดทะเบียน
ตัวอย่าง เช่น
ทุนลงทะเบียน 500,0000 บาท
ทุนลงทะเบียน 1,000,000 บาท
(ทุนการจดทะเบียนเป็นการระบุในเอกสาร ระบุไม่เกิน 5 ล้านไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์)

5.ทุนลงทะเบียน 100% ระบุให้หุ้นส่วน
แต่ละท่านคนละเท่าไร เช่น
……60%
……20%
……20% เป็นต้น

6.บุคคลที่มีอำนาจในการลงนาม เช่น ระบุชื่อ
นายเอ(ลงนามผู้เดียว)
หรือนายเอ หรือนายบีก็ได้ (ลงนามคนใดคนหนึ่ง)
**กรณี หจก.มีอำนาจลงนามได้แค่ 1 ท่านค่ะ

7.วัตรถุประสงค์ที่ใช้ในการจดทะเบียน เช่น
1. รับเหมาก่อสร้าง
2. ขายออนไลน์

Edit Content

ค่าบริการรับจดตั้งนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล ขนาดของนิติบุคคล และรายละเอียดของงาน โดยโดยทั่วไปค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ 7,900 – 12,900 บาท

Edit Content

ระยะเวลาในการจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล โดยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 วันทำการ

Edit Content

การจดทะเบียนนิติบุคคลมีข้อดีหลายประการ เช่น

 • มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
 • สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามารถเปิดบัญชีธนาคารและขอสินเชื่อได้
 • สามารถจ้างพนักงานได้
 • สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐได้

ติดต่อรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี ชอบการบัญชี จำกัด

ที่อยู่: 517/89 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์: 8.00 – 17.00 น.

Line Official: @chobaccounting

โทร: 094-159-4561098-889-6262

ลูกค้าของเรา

Busabakon Jaiin
Busabakon Jaiin
2022-07-27
แนะนำ
ไม่ผิดหวังที่เลือกที่นี้เลยค่ะ เก่งมาก
Paweena Petchmalaikul
Paweena Petchmalaikul
2022-07-27
แนะนำ
ประทับใจที่นี้มากค่ะ ไว้จะมาใช้บริการใหม่ครั้งหน้านะค่ะ
Waraporn Rainnie
Waraporn Rainnie
2022-07-27
แนะนำ
แอดตอบไว ไม่ต้องรอนาน ชอบมากค่ะ
Napat Sombatcharoen
Napat Sombatcharoen
2022-07-27
แนะนำ
ดูแลดีเอาใจใส่ดีมากค่ะ ที่1เลยจ้า
Bunyada Taset
Bunyada Taset
2022-07-27
แนะนำ
บริการดีมากค่ะ ประทับใจมากเลย
Thaksorn Uamthip
Thaksorn Uamthip
2022-07-25
แนะนำ
บริการดีมาก ไว้จะมาใช้บริการใหม่ครั้งหน้านะค่ะ
Chanya Wongsakul
Chanya Wongsakul
2022-07-25
แนะนำ
ไม่เข้าใจตรงไหน ก็สามารถบอกคำตอบให้เราได้ เยี่ยมค่ะ
Nattaporn Pathumanont
Nattaporn Pathumanont
2022-07-25
แนะนำ
บริการดีน่าประทับใจมากค่ะ
Thanika Songpool
Thanika Songpool
2022-07-25
แนะนำ
ถามไปตอบไวมาก แอดน่ารัก
Khemakorn Wongdee
Khemakorn Wongdee
2022-07-25
แนะนำ
อธิบายดีมากค่ะ เข้าใจง่ายมากค่ะ