รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

ภ.ง.ด.2 คืออะไร มีไว้ทำอะไร? มาไขข้อข้องใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.2 คืออะไร มีไว้ทำอะไร?

ภาษี… คำพูดสั้นๆ ที่ชวนให้หลายคนกุมขมับ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซับซ้อน และสำคัญที่ต้องทำให้ถูกต้อง 

คำถามคือ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำอย่างไรบ้าง? หนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยไขข้อข้องใจเรื่องภาษี นั่นก็คือ “แบบแสดงรายการภาษี” หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อๆ ว่า “ภ.ง.ด.” นั่นเอง และหนึ่งในแบบ ภ.ง.ด. ที่สำคัญมากๆ ก็คือ ภ.ง.ด.2

แล้ว ภ.ง.ด.2 คืออะไร? มีไว้ทำอะไร? ผู้ใดมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย? และมีวิธีวิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายอย่างไร? ชอบการบัญชีขอนำบทความนี้จะพาคุณไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.2 อย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนยื่นภาษี มาฝากกันค่ะ

ภ.ง.ด.2 คืออะไร? ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายคือใคร?

ภ.ง.ด.2 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ) ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร กรณีมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40(3) และ 40(4) ให้แก่บุคคลอื่นและชำระภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ ภ.ง.ด.2

หากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่นาย A ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 100,000 บาท บริษัทก็จะต้องหัก ณ ที่จ่าย 10% ตามกฎหมายสำหรับเงินปันผลจ่าย ดังนั้น ทางบริษัทจึงต้องจ่ายเงินให้นาย A เพียง 90,000 บาท ส่วนที่เหลือ 10% จำนวน 10,000 บาทนั้นจะถูกหักไว้ และนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

เงินได้ประเภท 40(3) และ 40(4) คืออะไร?

เงินได้ประเภท 40(3) หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้มาในรูปแบบของ

 • ค่าลิขสิทธิ์: ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น เพลง หนังสือ ภาพยนตร์
 • ค่าตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญา: ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการถ่ายทอดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิ่งประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า
 • ค่า Goodwill: ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อกิจการ โดยมูลค่าเกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่แสดงในงบดุล

เงินได้ประเภท 40(4) หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้มาในรูปแบบของ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก: ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
 • ดอกเบี้ยพันธบัตร: ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร
 • ดอกเบี้ยตั๋วเงิน: ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการถือครองตั๋วเงิน
 • เงินปันผล: เงินที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลกำไร
 • เงินส่วนแบ่งกำไร: เงินที่ห้างหุ้นส่วนจ่ายให้แก่หุ้นส่วนจากผลกำไร

วิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ทุกคราวที่จ่าย (โดยไม่ให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) ตามอัตราภาษีเงินได้เว้นแต่

 1. เงินได้ดังต่อไปนี้ ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

(1) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(3) (4) ดังกล่าวที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

(2) ดอกเบี้ยพันธบัตร

(3) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์สำหรับเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรซึ่งผู้มีเงินได้ได้รับรวมกันทั้งสิ้น เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น (ต้องหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจำสำหรับเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรและสหกรณ์

(4) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน0ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ได้จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เช่น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

(5) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

(6) ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก โดยให้ถือว่าผู้ออกตั๋วเงิน ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือนิติบุคคลผู้โอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกล่าว เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน กรณีผู้จ่ายเงินได้มิใช่เป็นนิติบุคคล และจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ที่มิใช่เงินได้ตามที่ระบุใน (2) ถึง (6) ดังกล่าว ข้างต้น ให้กับผู้รับซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันถึง 180 วันในปีภาษี) ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 1. เงินได้ที่เป็นเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร หรือประโยชน์อื่นใดฯ ตามมาตรา 40(4) (ข) ให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10.0 ของเงินได้

ช่องทางการยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 มีอะไรบ้าง?

ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ผ่านอินเทอร์เน็ต

 • สะดวก รวดเร็ว ยื่นได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/
 • รองรับทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องสมัครใช้บริการ e-Filing for Business เพิ่มเติม
 • รองรับการชำระภาษีผ่านระบบ PromptPay

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ

วิธีการกรอกเอกสาร ภ.ง.ด.2

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ภ.ง.ด. 2 เป็นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภท 40(3) และ 40(4) ซึ่งมีวิธีการในการกรอกแบบดังต่อไปนี้

แบบ ภ.ง.ด. 2 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 1 : ให้กรอกเลขผู้เสียภาษี รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ของบริษัท เดือน ปีภาษีที่ยื่นแบบ และให้คลิกว่าเป็นการยื่นแบบปกติ หรือยื่นแบบเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 : ให้คลิกใบแนบของ ภงด 2 ที่ยื่นนั้นมีจำนวนกี่แผ่น

ส่วนที่ 3 : ให้เขียนรายละเอียด จำนวนราย จำนวนเงินได้ที่จ่ายทั้งสิ้น และจำนวนเงินภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น

ส่วนที่ 4 : ให้เซ็นโดยผู้นำรับผิดชอบนำส่งหัก ณ ที่จ่าย

แบบ ภ.ง.ด. 2 หน้าที่ 2

ส่วนที่ 1 : ให้กรอกรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และให้ติ๊กว่าเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินได้ประเภทใด ดังนี้

 • เงินได้ตามมาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ และอื่นๆ
 • เงินได้ตามมาตรา 40(4)ก ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และอื่นๆ
 • เงินได้ตามมาตรา 40(4)ข เงินปันผล และอื่นๆ
 • เงินได้ตามมาตรา 40(4)ช เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น และอื่นๆ

ส่วนที่ 2 : ให้กรอกรายละเอียดผู้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยให้กรอกเลขผู้เสียภาษี ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย วันเดือนปีที่จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนที่ 3 : ให้เซ็นโดยผู้นำรับผิดชอบนำส่งหัก ณ ที่จ่าย

สามารถดาวน์โหลดแบบ ภ.ง.ด. 2 ได้ที่ : กรมสรรพากร

กรณีไม่ยื่น ภ.ง.ด.2 ตามกำหนด จะมีโทษปรับอะไรบ้าง?

1.ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่งหรือตามจำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิดที่ต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)

2.ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักนำส่งภายในกำหนดเวลา จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และนำส่งภาษี (มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร) ถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลา เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)

3.ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 

สรุปแล้ว ภ.ง.ด.2 เป็นแบบแสดงรายการที่ช่วยให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ “นิติบุคคล” สามารถปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง

ถึงแม้ภาษีจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ ภ.ง.ด.2 ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจ ขอเพียงศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัญหาภาษีในอนาคต ที่สำคัญคือ การทำความเข้าใจเรื่องภาษี ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างแน่นอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง

อ้างอิง : กรมสรรพากร

ภ.ง.ด.1 คืออะไร? ทำความรู้จักกับภาษีเงินได้แบบเข้าใจง่าย

ภ.ง.ด.1

ในชีวิตประจำวัน เราต่างต้องพบเจอกับ “ภาษี” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวมอยู่ในราคาสินค้า และภาษีสรรพสามิตที่บวกเพิ่มในสินค้าบางประเภท หรือแม้แต่ภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้จากเงินเดือน 

แล้วภาษีคืออะไรล่ะ? พูดง่ายๆก็คือ ภาษี คือ เงินที่ประชาชนจ่ายให้กับรัฐ เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย

ทีนี้ พอพูดถึง “ภาษีเงินได้” หลายคนอาจจะนึกถึงเอกสารมากมาย ที่ดูซับซ้อน เข้าใจยาก หนึ่งในนั้นก็คือ “แบบแสดงรายการภาษี” หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “แบบ ภ.ง.ด.” ซึ่งจริงๆ แล้ว แบบ ภ.ง.ด. มีอยู่หลายแบบ แยกตามลักษณะของรายได้และผู้ยื่นภาษี

หนึ่งในแบบแสดงรายการภาษีที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คือ ภ.ง.ด.1 ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้สำหรับยื่นภาษีของ มนุษย์เงินเดือน หรือ พนักงานประจำในบริษัท ที่มีรายได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง 

ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับ ภ.ง.ด.1 อย่างละเอียดแบบง่าย ๆ 

ภ.ง.ด.1 คืออะไร? ใช้ยื่นภาษีสำหรับใครบ้าง?

ภ.ง.ด. 1 หรือ “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” เป็นเอกสารที่บริษัทหรือหน่วยงานจะต้องกรอกเพื่อรายงานการหักภาษีจากรายได้ของพนักงานหรือผู้มีรายได้ตามมาตรา 40 ซึ่งครอบคลุมทั้งเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ จากการทำงานประจำ เช่น โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง 

(ตามประเภทเงินได้ 40(1)) รวมไปถึงรายได้ของผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ เช่น ค่าจ้างทั่วไป ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยประชุม 

(ตามประเภทเงินได้ 40(2)) โดยแสดงรายละเอียดภาษีที่ถูกหักไว้แล้ว ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร

สรุปก็คือ แบบแสดงนี้ เป็นแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับกรณีผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า เป็นต้น ให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้จ่ายเงินได้ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.1 มีไว้ทำอะไร? ยื่นเมื่อไหร่?

หลายคนอาจสงสัยว่า การยื่น ภ.ง.ด.1 นั้น มีไว้เพื่ออะไรกันแน่? จริงๆ แล้ว ภ.ง.ด.1 เป็นเสมือนการรายงานตัว และเคลียร์ภาษีกับกรมสรรพากรประจำปี เปรียบเหมือนการเช็คสุขภาพการเงินประจำปีของเรานั่นเอง

วัตถุประสงค์หลักของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก็คือ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี โดยเราจะต้องนำรายได้ทั้งหมดที่ได้รับตลอดทั้งปีภาษี รวมถึงข้อมูลการหักลดหย่อนต่างๆ มาคำนวณ เพื่อดูว่าสุดท้ายแล้ว เราต้องจ่ายภาษีเพิ่ม หรือขอคืนภาษี

กำหนดการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 คือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี (ยกเว้นกรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน) หากยื่นแบบหลังจากวันดังกล่าว จะถือว่ายื่นล่าช้า และอาจต้องเสียค่าปรับได้

ช่องทางการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 มี 2 ช่องทางหลักๆ คือ

 1. ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด โดยสามารถยื่นได้ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
 2. ยื่นด้วยตนเอง สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ท่านสะดวก หรือ สาขาที่ท่านมีเงินได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 1 ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากรเช่นกัน

เตรียมตัวยื่น ภ.ง.ด.1 ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง?

ก่อนที่เราจะเริ่มกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 1 สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “เอกสารประกอบการยื่นภาษี” ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ยืนยันรายได้ และการหักลดหย่อนต่างๆ โดยเอกสารหลักๆ ที่เราต้องเตรียม มีดังนี้

1. เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี))

2. เอกสารแสดงรายได้

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 50 ทวิ) ออกให้โดยบริษัทหรือนายจ้าง โดยจะระบุรายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และภาษีที่ถูกหักไว้แล้วตลอดทั้งปีภาษี
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
  • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินฝาก (แบบ 50 ทวิ)
  • หนังสือรับรองการจ่ายเงินปันผล (แบบ 50 ทวิ)
  • เอกสารแสดงรายได้จากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี

เอกสารส่วนนี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆ ได้ดังนี้

 • ลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
  • สูติบัตรบุตร (กรณีใช้สิทธิลดหย่อนบุตร)
  • ทะเบียนสมรส (กรณีใช้สิทธิลดหย่อนคู่สมรส)
  • ใบรับรองแพทย์ (กรณีใช้สิทธิลดหย่อนบิดา มารดา ที่มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์)
 • ลดหย่อนจากการประกัน
  • กรมธรรม์ประกันชีวิต
  • กรมธรรม์ประกันสุขภาพ
  • ใบรับรองเบี้ยประกัน
 • ลดหย่อนจากกองทุนต่างๆ
  • หนังสือรับรองการลงทุนในกองทุน RMF
  • หนังสือรับรองการลงทุนในกองทุน SSF
  • ใบแจ้งยอดเงินสะสมกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
 • ลดหย่อนอื่นๆ เช่น
  • ใบเสร็จรับเงินบริจาค
  • หนังสือแสดงสิทธิในทรัพย์สิน (กรณีซื้อบ้านหรือคอนโด)

หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เกินกำหนดเวลา จะโดนโทษอะไรบ้าง?

ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือตามจำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณีในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิดที่ต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)

ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำเงินภาษีส่งภายในกำหนดเวลาตามกำหนด. จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และนำส่งภาษี (มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร)

ถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาตามกำหนด เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร)

ข้อสรุป ภ.ง.ด.1 ไม่ยากอย่างที่คิด เตรียมตัวให้พร้อมยื่นให้ตรงเวลา

บทความนี้ได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.1 ตั้งแต่ความหมาย ความสำคัญ เอกสารที่ต้องเตรียม รวมถึงบทลงโทษหากยื่นไม่ทันกำหนด เพื่อให้สามารถยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ

แม้การยื่นภาษีจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่หากเราเตรียมตัวศึกษาข้อมูลให้ดี จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเข้ามาที่ ชอบการบัญชี ได้เลยนะคะ

อ้างอิง : กรมสรรพากร

ภ.ง.ด. 54 คืออะไร? ใครต้องยื่นบ้าง? พร้อมช่องทางการยื่นภาษี

ภาพมือของนักบัญชีกำลังตรวจสอบรายงานทางการเงิน บนโต๊ะทำงาน ภ.ง.ด.54

ภ.ง.ด. 54 ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยิน หรือ คุ้นหู คืออะไร ? ใครเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ? คำนวณแบบไหน? ยื่นช่องทางใดบ้าง? และเกี่ยวอะไรกับ การซื้อ/ขาย/เช่า ? วันนี้ชอบการบัญชีมาไขคำตอบนี้ให้กับคุณ

ภ.ง.ด.54 คืออะไร?

ตามทางกฎหมายของ ภ.ง.ด.54 คือ “การนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไร ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ในมาตรา 70 และ 70 ทวิ” 

หรือให้เข้าใจง่ายที่สุดคือ  แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ และไม่ได้ประกอบกิจการธุรกิจในไทย แต่มีการรับรายได้พึงประเมินมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ซึ่งจ่ายในประเทศไทย โดยผู้หักภาษีทำการหักจากเงินได้ที่จ่ายออกไป

หากอธิบายแบบที่เข้าใจได้ง่าย ผู้ประกอบการที่อยู่ภายในประเทศไทย และมีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากนิติบุคคล ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เมื่อถึงวันที่คุณจะต้องจ่ายเงินให้กับทางบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรไม่เกิน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

โดยในแบบ ภ.ง.ด.54 จะระบุถึงภาษีเงินได้ ‘หัก ณ ที่จ่าย’ สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภท 2 ถึง 6 หรือการจำหน่ายกำไร ให้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยอัตราในการนำส่งจะอยู่ที่ 10% และ 15% ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้

การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับแบบ ภ.ง.ด.54 จะมีอัตราภาษีที่ได้ระบุเอาไว้ ตามประเภทของเงินได้ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 1. มาตรา 40 ประเภทที่ 2 ถึง 6 มีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่ที่ 15%
 2. มาตรา 40 ประเภทที่ 4 (เงินปันผล) มีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่ที่ 10%

ใครเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ?

ผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายในประเทศไทย และต้องตรวจสอบก่อนว่า มีการจ่ายเงินตามมาตรา 70 ที่ระบุถึง เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 ประเภทที่ 2 ถึง 6 ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ หากเป็นเงินได้นอกเหนือจากประเภทนี้ คุณก็ไม่ต้องยื่นแบบ  ภ.ง.ด.54

 • มาตรา 40 ประเภทที่ 2 เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งที่ทำ ถือว่าเป็นการจ้างแบบชั่วคราว เช่น ค่านายหน้า หรือฟรีแลนซ์ เป็นต้น
 • มาตรา 40 ประเภทที่ 3 เงินได้กู๊ดวิลล์ หรือค่าค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับในลักษณะเงินรายปี อย่างพินัยกรรมหรือคำพิพากษาจากศาล
 • มาตรา 40 ประเภทที่ 4 เงินได้ดอกเบี้ย (พันธบัตร, เงินฝาก และหุ้นกู้) เงินปันผล และส่วนแบ่งกำไรต่างๆ
 • มาตรา 40 ประเภทที่ 5 เงินได้จากการเช่าทรัพย์สินหรือเป็นค่าเช่า เช่น ค่าเช่าโกดัง หรือที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง
 • มาตรา 40 ประเภทที่ 6 เงินได้วิชาชีพอิสระ (ไม่รวมฟรีแลนซ์) ที่กฎหมายกำหนด เช่น การบัญชี, วิชากฎหมาย และ แพทย์เป็นต้น

หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า ธุรกิจของคุณตรงตามมาตรา 70 ในประเภทของเงินได้ และ 70 ทวิ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยหักภาษีจากจำนวนเงินตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัท หลังจากที่คุณทำการจ่ายเงินแล้ว จะต้องเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 กับทางกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากยื่นออนไลน์ ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน

ตัวอย่างวิธีการคำนวณ

ตัวอย่าง บริษัท นำเงินรวย จำกัด ที่จัดตั้งอยู่ภายในประเทศไทย ได้มีการติดต่อกับทาง บริษัท จิ๋วซือ จำกัด ที่อยู่ในประเทศจีน เพื่อต้องการเช่าโกดังจัดเก็บสินค้า โดยการเช่าโกดังมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 100,000 บาท

วิธีคิด

 • การเช่าโกดัง เป็นเงินได้ประเภทที่ 5 จึงต้องหัก 15 %
 • 100,000 x 15% = 15,000 บาท

คุณจะต้องหัก 15,000 บาท จาก 100,000 บาทที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ เท่ากับว่าทางบริษัท นำเงินรวย จำกัด จะได้รับเงินเป็นจำนวน 85,000 บาท ส่วน 15,000 บาทคุณจะต้องเป็นผู้หักและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับกรมสรรพากรแทนบริษัท จิ๋วซือ จำกัด เพราะเขาไม่ได้อยู่ภายในประเทศไทย* ในทางการบัญชี ค่าความนิยม (Goodwill) เป็นส่วนต่างของมูลค่ากิจการตามบัญชี กับมูลค่าที่ซื้อขายกันจริง โดยส่วนมากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และมีผลประกอบการที่ดี เมื่อขายกิจการก็ย่อมขายได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี เนื่องจากที่ภาพลักษณ์ที่ดีเป็น premium ของมูลค่าธุรกิจนั่นเอง

ช่องทางในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54

 1. สํานักงานสรรพากร สามารถนำไปยื่นได้ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามสถานที่ตั้งและสำนักงานของกรมสรรพากร ที่เปิดให้บริการตามเวลาราชการ
 2. ธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีที่คุณอยู่ภายในกรุงเทพฯ สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ได้ ในระยะเวลาที่กำหนดแบบเดียวกันกับทางสํานักงานสรรพากร
 3. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะให้เวลามากกว่าการยื่นที่สำนักงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ผ่านทางเว็บไซต์ของ E-FILING 

เมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีการติดต่อหรือทำธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของภาษี เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพราะมีการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกันกับแบบ ภ.ง.ด.54 ที่นอกจากจะเป็นการหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศแล้ว จะต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่า เงินได้อยู่ในประเภทที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ และต้องมีการใช้อัตราภาษีที่ถูกต้อง

แต่สำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่ และเรื่องของภาษีเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง การเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี จึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ ไว้ใจเรื่องของภาษีเลือกใช้บริการกับ ชอบการบัญชี ได้เลยนะคะ

Disclosure Form สำคัญอย่างไร? ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องมี?

ผู้หญิงกำลังอ่านเอกสารเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูล

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางธุรกิจถึงต้องกรอกเอกสาร Disclosure Form? เอกสารที่ดูเหมือนจะยุ่งยากนี้ จริงๆ แล้วมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลกธุรกิจและการเงิน Disclosure Form หรือแบบฟอร์มนี้ จะช่วยตรวจสอบข้อมูลของธุรกิจ 

เพราะเเบบฟอร์ม Disclosure Form ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ลดปัญหา และสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวของธุรกิจได้

 มาดูกันว่า Disclosure Form สำคัญอย่างไร? และใครบ้างที่จำเป็นต้องใช้บ้าง?

Disclosure Form คืออะไร?

Disclosure Form หรือ แบบรายงานประจำปี คือ เอกสารที่กรมสรรพากรกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรต้องจัดทำและยื่น เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง และต้องยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 69 คือ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นแบบรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

 1. รายชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
 2. มูลค่าธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
 3. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้มีหน้าที่จัดทำงบการเงินรวม การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนไปยังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นต้น

** ดังนั้น Disclosure Form ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อตรวจสอบภาษี แต่มีไว้เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงว่าบริษัทไหน มีความเสี่ยงมากในเรื่อง Transfer Pricing ถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงมาก ก็อาจจะมีการขอตรวจสอบเพิ่มเติม **

ยกตัวอย่าง กรณีที่ 1 การถือหุ้น หรือถูกถือหุ้นมากกว่า 50% ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B ไม่น้อยกว่า 50% จะถือว่าบริษัท A และบริษัท B มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ วรรค 2 

ดังนั้นหากบริษัท A มีรายได้ 200 ล้านบาทขึ้นไป บริษัท A ต้องยื่นแบบ Disclosure form และรายงานในแบบว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัท B และต้องเปิดเผยมูลค่าและต้องเปิดเผยรายการค้า (Transaction) ต่างๆ ที่ทำกับ B ในปีนั้นๆ

ในทางกลับกันบริษัท B หากมีรายได้เกิน 200 ล้านบาท ก็ต้องยื่นแบบ Disclosure form และรายงานในแบบว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัท A และต้องเปิดเผยมูลค่า Transaction ต่างๆ ที่กับ A ในปีนั้นๆ ด้วยเหมือนกัน

ยกตัวอย่าง กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด

บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B และ C ไม่น้อยกว่า 50% หากพิจารณาตามข้อ 2.2 จะถือว่าบริษัท B และบริษัท C มีความสัมพันธ์กัน  


ในกรณีนี้ถ้ามองเผินๆ อาจจะคิดว่าบริษัท B กับ C ไม่น่ามีความ สัมพันธ์กันแต่ว่าจริงๆ แล้วตาม ตาม 71 ทวิ วรรค 2 ข้อ 2.2 การที่บริษัท A ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ทั้ง 2 บริษัท ก็ถือได้ว่าบริษัท A มีอำนาจ ควบคุมในบริษัททั้ง 2 บริษัทแล้ว การจะกระทำสั่งการให้เกิดการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดก็ย่อมทำได้ ดังนั้นตามกฎหมายบริษัท B และ บริษัท C จึงถือว่ามีความสัมพันธ์กัน ทำให้ทั้งบริษัท B และ บริษัท C ต้องยื่นแบบเปิดเผยความสัมพันธ์ของกันและกัน และเปิดเผยมูลค่ารายการค้า (Transaction) ที่กระทำกันระหว่างปีด้วย

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form คือใคร?

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะ ดังนี้

1.นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด ไปถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

2.มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามงบการเงินเป็นจำนวนเกินกว่า 200 ล้านบาท (กฎกระทรวง ฉบับที่ 370ฯ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

(ในส่วนของความสัมพันธ์ด้านการจัดการ การควบคุม หรือด้านทุน ตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง (2) ยังไม่มีผลใช้ปังคับ)

แบบฟอร์ม Disclosure Form มีข้อมูลอะไรบ้าง?

แบบฟอร์ม Disclosure Form มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน โดยข้อมูลในแบบฟอร์มจะครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1. รายชื่อบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

 • แสดงรายชื่อบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กัน
 • ระบุสถานะความสัมพันธ์ เช่น บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
 • ระบุว่ามีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่

2. มูลค่าธุรกรรมระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชี

แสดงรายละเอียดและมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น

 • รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ
 • รายได้อื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า
 • การซื้อ-ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • รายจ่ายอื่นๆ
 • จำนวนเงินกู้ยืมและให้กู้ยืม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

3. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันที่อยู่นอกเหนือจากส่วนที่ 1 และ 2 เช่น

 • การปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินไม่มีตัวตน

ช่องทางการยื่น Disclosure Form มีอะไรบ้าง?

1.การยื่น Disclosure Form ให้ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้โดยตรงหรือผ่านทางระบบบริการ Single Sign On ทางเว็บไซต์ 

(Website) ของกระทรวงการคลัง เนื่องจากเป็นการยื่นออนไลน์ ( E-FILING ) กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาการยื่นเพิ่มอีก 8 วัน เป็นภายใน 158 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

2.หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถยื่น e-Fling ได้ ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ Disclosure Form จากระบบ เพื่อนำแบบรายงานที่เป็นกระดาษไปยื่น พร้อมกับทำหนังสือแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรถึงเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่น e-Filing ได้ โดยยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

หากไม่ยื่น Disclosure Form ตามกำหนดจะมีโทษอย่างไร

มาตรา 35 ตรี ตามประมวลรัษฎากร กำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลที่ไม่ยื่นรายงานหรือเอกสาร

หรือหลักฐานตามแบบที่อธิบดีกำหนด หรือแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร ได้กำหนดอัตราที่ควรเปรียบเทียบปรับไว้ สำหรับการยื่นรายงานเกินกำหนดเวลา สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา ปรับ 50,000 บาท
 • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา ปรับ 100,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ปรับ 200,000 บาท

บทสรุป Disclosure Form เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจ

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้หมายความแค่การสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส ซึ่ง Disclosure Form  เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายนั้น ช่วยให้ธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Disclosure Form สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ข้อมูจาก: กรมสรรพากร, https://goldtraders.or.th/

รู้จักกับ ภ.ง.ด.51 คืออะไร? ควรยื่นตอนไหน? ยื่นอย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

รูปภาพแสดงให้เห็นมือของหญิงสาวกำลังใช้เครื่องคิดเลขสำหรับงานบัญชี

รู้หรือไม่ว่า นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีที่บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นแล้ว ยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ที่ต้องยื่นด้วยนะ! บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ ภ.ง.ด. 51 อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นใครมีหน้าที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 บ้าง? ยื่นเมื่อไหร่? และมีเทคนิคในการยื่นอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกค่าปรับ? ตามมาหาคำตอบพร้อมกันได้เลย

ภ.ง.ด.51 คืออะไร?

ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) ใช้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในการยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปีบัญชี และจะ+มีการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีอีกครั้งเมื่อสิ้นปีบัญชี โดยใช้แบบ ภ.ง.ด. 50

ความสำคัญของ ภ.ง.ด.51 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 มีความสำคัญอย่างมากในการให้ข้อมูลทางการเงินของนิติบุคคลแก่กรมสรรพากร เพื่อให้สามารถตรวจสอบและประเมินภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ การกรอกและยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 อย่างถูกต้องและครบถ้วนยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการตรวจสอบจากกรมสรรพากร และสร้างความเชื่อถือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้แก่นิติบุคคลด้วย

ผู้ใดบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ?

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ได้แก่

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
 2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

หมายเหตุ: บริษัทที่จดทะเบียนใหม่ในปีปัจจุบัน ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน

ควรยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ตอนไหน?

กำหนดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของนิติบุคคล ดังนี้

 1. รอบบัญชีปกติ (เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม)
  • ยื่นแบบฯ ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร
   • ครึ่งปีแรก ภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กำหนด: ภายในวันที่ 8 กันยายน ของปีถัดไป
   • ครึ่งปีหลัง ภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กำหนด: ภายในวันที่ 8 มีนาคม ของปีถัดไป
  • ยื่นแบบฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่
   • ครึ่งปีแรก ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กำหนด: ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีถัดไป
   • ครึ่งปีหลัง ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กำหนด: ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
 2. รอบบัญชีพิเศษ (เริ่มวันที่ 1 ของเดือนใดเดือนหนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนถัดไป)
  • ยื่นแบบฯ ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร ภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
  • ยื่นแบบฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

หมายเหตุ

 • กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติม 15 วัน
 • กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  • ยื่นแบบฯ ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร ภายใน 2 เดือน 23 วัน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
  • ยื่นแบบฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ภายใน 2 เดือน 15 วัน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

คำนวณภาษี ภ.ง.ด. 51

การคำนวณภาษีเงินได้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 มี 2 วิธี ดังนี้

 1. กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ใช้กับบริษัททั่วไป เช่น กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการบริการ
 2. กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ใช้กับบริษัทดังต่อไปนี้
  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (ไม่ต้องแนบงบแสดงฐานะการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ต้องแนบงบแสดงฐานะการเงิน และหนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี)

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้ากว่ากำหนดจะโดนโทษอย่างไรบ้าง?

กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 เกินกำหนดระยะเวลา จะต้องรับผิดดังนี้

 1. ค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด
 2. กรณีมีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่ม ให้เสียอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อควรระวังในการยื่น ภ.ง.ด. 51 กรณีกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25

หากยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับ คำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ

(ข) ถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

วิธีการคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25

ให้นำกำไรสุทธิจริง ลบด้วยประมาณการกำไรสุทธิได้เท่าไร นำผลลัพธ์คูณด้วย 100 หารด้วยกำไรสุทธิจริง มีดังนี้

ตัวอย่าง บริษัทประมาณการกำไรสุทธิไว้ 70,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จำนวน 5,000 บาท

แต่กำไรสุทธิที่บริษัทยื่นรายการตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และชำระภาษีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 100,000 บาท ประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทขาดเกินกว่าร้อยละ 25 หรือไม่

วิธีการคำนวณ

กำไรสุทธิจริง 100,000 แต่ ประมาณการกำไรสุทธิ 70,000 = ประมาณการขาด 30,000

กำไรสุทธิ 100 ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป = 30,000*100/100,000= 30

ดังนั้น ถือว่าประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25

ถึงตรงนี้ หลายคนคงเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) มากขึ้นแล้ว หลักสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณเข้าข่ายต้องยื่นหรือไม่ และต้องยื่นภายในกำหนดเวลาที่กำหนด  

อย่าลืมว่า การคำนวณภาษีอย่างรอบคอบ รวมถึงการประมาณการกำไรสุทธิให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบย้อนหลัง และทำให้บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มโดยใช่เหตุ 

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การยื่นภาษีของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

แหล่งข้อมูล : กรมสรรพากร

ภ.ง.ด.50 คืออะไร? สำคัญอย่างไร และทำไมต้องยื่นให้ถูกต้อง – คู่มือภาษีสำหรับธุรกิจ

ภาพมือของชายหนุ่มกำลังกดเครื่องคิดเลข และมีข้อความอยู่ด้านบนว่า ก.พ.ด. 50 คืออะไร? สิ่งที่ต้องทำ และทำไมต้องเช็คให้ถูกต้อง

การยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องให้ความใส่ใจ เนื่องจากเป็นแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการรายงานภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.50 ไม่เพียงแค่ช่วยให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง แต่ยังช่วยป้องกันปัญหาทางกฎหมายและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นได้ ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายว่า ภ.ง.ด.50 คืออะไร? สำคัญอย่างไร? และทำไมต้องทำการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 เพื่อให้ถูกต้องตามหน้าที่ จึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจไม่ควรมองข้าม

ภ.ง.ด.50 คืออะไร?

ภ.ง.ด.50 คืออะไร?

ภ.ง.ด.50 หรือ “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล” เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นภาษีของนิติบุคคลในประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ โดยแบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อรายงานรายได้และการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทต่อกรมสรรพากร ภายในเวลาที่กำหนด โดย ภ.ง.ด.50 จะต้องยื่นทุกปีหลังจากสิ้นสุดรอบบัญชีภายใน 150 วัน (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี) โดยไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม

ภ.ง.ด.50 มีความสำคัญยังไง?

ภ.ง.ด.50 เป็นแบบฟอร์มที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินกิจการของธุรกิจหรือนิติบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องของการประมวลผลภาษีเงินได้ มันเป็นเอกสารที่ใช้ในการรายงานรายได้และรายได้ที่ได้รับการหักภาษีของบริษัทหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้

1.เป็นข้อกำหนดของกฎหมายภาษี 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประเทศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจเสียค่าปรับหรือเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2.การจัดการทางการเงิน
การรายงานรายได้และรายได้ที่ได้รับการหักภาษีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบสถานะการเงินของตนเองได้ และยังวางแผนทางการเงินในอนาคต

3.การป้องกันปัญหาทางกฎหมาย

การยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 ให้ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับค่าปรับหรือความผิดพลาดในการรายงานภาษี

4.เพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการต่อสถาบันการเงิน

การยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 ให้ถูกต้องและเรียบร้อยจะช่วยสร้างความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อการเข้าถึงสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคต

ใครบ้างมีหน้าที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.50

ตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล พ.ศ. 2531 นิติบุคคลทุกประเภทต้องยื่น ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยไม่คำนึงว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม

ตัวอย่างนิติบุคคลที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.50 ได้แก่

รายละเอียดเอกสารแนบสำหรับยื่น ภ.ง.ด.50 มีอะไรบ้าง?

เมื่อยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 จะต้องแนบเอกสารที่สำคัญเพื่อยืนยันข้อมูลที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย โดยเอกสารที่จะต้องแนบพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.50 มีดังนี้ 

 1. ใบแนบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. บัญชีงบดุล
 3. บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ
 4. งบกระแสเงินสด
 5. รายงานประจำปี กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการวิสาหกิจ เพื่อสังคมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
 6. รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 7. รายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form)
 8. อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 7. (ระบุ) เช่น แบบแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ตามที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13)

ดาวน์โหลดฟอร์ม ภ.ง.ด.50

ตัวอย่างเอกสารสำหรับแม่ค้าออนไลน์ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

 • แบบ ภ.ง.ด.51 ที่ยื่นไปแล้วในปีเดียวกัน
 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
 • งบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 • รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

** หมายเหตุ เจ้าของธุรกิจจะต้องเก็บรักษาเอกสารไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจต้องนำมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเสมอ แม้จะมีการยื่นนำส่งภาษีไปแล้วก็ตาม**

หากไม่ยื่น ภ.ง.ด.50 ตามกำหนดจะโดนโทษทางกฎหมายอย่างไร ?

ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องคำนวณ และชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมตาม
ทั้งนี้ ให้คำนวณ เงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึง วันยื่นแบบฯ และชำระภาษี แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม

หมายเหตุ : กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นแบบฯ ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ยื่นบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว อาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท (มาตรา35 แห่งประมวลรัษฎากร)

จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่าการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 นั้นมีความสำคัญอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สำคัญที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องยื่นต่อกรมสรรพากร การยื่น ภ.ง.ด.50 ให้ถูกต้องและครบถ้วนไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการเสียค่าปรับและการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและคู่ค้าทางธุรกิจ

แหล่งข้อมูล : กรมสรรพากร

งบการเงินคืออะไร ทำไมต้องปิดงบการเงิน?

นักบัญชีสองคนชี้ไปด้านข้าง พร้อมข้อความว่า "ต้องการบริการบัญชีหรือไม่"

การปิดงบการเงิน คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการปิดงบการเงิน เมื่อสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการปิดงบการเงินกันค่ะ

การปิดงบการเงินคืออะไร แล้วใครต้องปิดงบการเงิน

การปิดงบการเงิน คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยผู้ที่มีหน้าที่ปิดงบการเงินคือกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องปิดงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ที่สำคัญต้องจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดส่งงบการเงินตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับหากไม่ทำการส่งงบการเงิน

ทั้งนี้ การปิดงบการเงิน สำหรับบริษัททั่วไปจะดำเนินการโดยนักบัญชีในตำแหน่ง สมุห์บัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้ทำบัญชี เป็นพนักงานประจำของบริษัท แต่ถ้าเป็นบริษัทเปิดใหม่ บริษัทขนาดเล็ก หรือยังไม่มีเงินทุนมากพอในการจ้างพนักงานบัญชี ก็ยังมีสำนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชีฟรีแลนซ์ ให้บริการรับปิดงบการเงิน รวมถึงบริการด้านบัญชีและภาษีอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://inflowaccount.co.th/closing-financial-statements-การปิดงบการเงิน/

timeline การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล

Timeline การสร้างงานบัญชีที่ยอดเยี่ยม

กลับมาอีกครั้งสำหรับฤดูกาลปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษี ประจำปี  นักบัญชีและเจ้าของกิจการอย่าลืมวงปฏิทิน deadline วันสุดท้าย ด้านล่างนี้กันไว้นะคะ  จะได้ไม่พลาดไม่โดนค่าปรับค่ะ

วันสุดท้ายสำหรับการยื่นงบการเงิน ยื่นภาษีบริษัท 2567

สำหรับ “บริษัทจำกัด” ที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2566 จะต้องปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษีบริษัทประจำปี ภายในวันสุดท้ายดังนี้

** กรณียื่นออนไลน์ขยายเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

#ปิดงบการเงิน #ปิดงบประจำปี2566 #นิติบุคคล #ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #รับปิดงบการเงิน

ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ เรามีบริการดูแลคุณลูกค้าทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

✅ รับทำบัญชี และยื่นภาษี/รายเดือน

✅ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์

✅ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารของธุรกิจ

✅ ปิดงบการเงินประจำปี 

✅ ตรวจสอบบัญชี

✅ ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์วางแผนทางด้านบัญชี และภาษีอากร

สอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่

📩 Inbox : m.me/ChobAccounting

📱 โทร: 094-1594561, 098-8896262

🖥️ เว็บไซต์: https://chobaccounting.co.th/

✅ Line OA: @chobaccounting

หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/VY2jgnO

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/ChobAcct

📷 Tiktok : https://www.tiktok.com/@chobaccouting_online

🟥 Youtube : https://www.youtube.com/@ChobAccounting

🏢 สำนักงานตั้งอยู่ที่ บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด เลขที่ 517/89 

ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.00 – 17.00 น.

( หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ )

ความผิดถ้าไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด?

นักบัญชีสองคนกำลังคิดอย่างจริงจัง พร้อมข้อความ "กวาดล้างระบบบัญชีเก่า"

ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถือเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอากรอย่างหนึ่ง และอาจมีโทษทางอาญาด้วย แล้วแต่ความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงขั้นไหน โดยหากบุคคลใดยื่นแบบฯ ภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบฯ ล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระ ก็ต้องรับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งมีบทลงโทษ ดังนี้

กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี     

กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี     

กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท      

กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/562.html 

#ภาษี #ภาษีเงินได้ #บุคคลธรรมดา #ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์

ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ เรามีบริการดูแลคุณลูกค้าทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

✅ รับทำบัญชี และยื่นภาษี/รายเดือน

✅ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์

✅ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารของธุรกิจ

✅ ปิดงบการเงินประจำปี 

✅ ตรวจสอบบัญชี

✅ ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์วางแผนทางด้านบัญชี และภาษีอากร

สอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่

📩 Inbox : m.me/ChobAccounting

📱 โทร: 094-1594561, 098-8896262

🖥️ เว็บไซต์: https://chobaccounting.co.th/

✅ Line OA: @chobaccounting

หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/VY2jgnO

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/ChobAcct

📷 Tiktok : https://www.tiktok.com/@chobaccouting_online

🟥 Youtube : https://www.youtube.com/@ChobAccounting

🏢 สำนักงานตั้งอยู่ที่ บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด เลขที่ 517/89 

ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.00 – 17.00 น.

( หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ )

ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นได้ที่ไหน? และมีวิธีการใดบ้าง?

นักธุรกิจสองคนสงสัยเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการยื่นแบบฯ

1. เข้า web site ของกรมสรรพากรที่  www.rd.go.th
2. เลือกรายการ e-FILING
3. เข้าใช้บริการครั้งแรก ให้เลือกรายการสมัครใช้บริการ
4. หลังจากนั้น เข้าระบบตามขั้นตอน ดังนี้ 


5. ป้อนรายการข้อมูล ได้แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
แล้ว คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ
6. เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่บันทึกและสั่งให้ระบบ “คำนวณภาษีแล้ว”
    6.1 กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ
        (1) โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ
        (2) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทันที
    6.2 กรณีมีภาษีต้องชำระ
        (1) หากเลือกวิธีชำระภาษีผ่าน e-payment ระบุธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ และดำเนินการตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น
        (2) หากเลือกวิธีชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีจะถูกส่งจากกรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้เสียภาษียืนยันการทำรายการของระบบชำระเงินของธนาคารแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการ เช่น ผลการโอนเงิน การยกเลิกการทำรายการ เป็นต้น ส่งให้กรมสรรพากรแบบทันทีทันใด (Real Time)
        (3) หากเลือกวิธีชำระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Pay at Post) ระบบจะแจ้งรายการข้อมูลเช่นเดียวกับ (2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำไปชำระภาษี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ. ร้อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

ขั้นตอนการชำระภาษี

เมื่อได้ทำรายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว และเป็นกรณีที่มีภาษีต้องชำระ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระภาษีทั้งจำนวนในวันใดก็ได้ภายในกำหนดเวลายื่นแบบ โดยมีทางเลือกในการชำระภาษีวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. การชำระภาษีผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

  1.1 การชำระภาษีผ่าน e-payment เป็นระบบการชำระเงินพร้อมกับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบ

    (1) ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงกับธนาคารไว้แล้ว
    (2) เลือกธนาคารที่ต้องการสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระภาษี
    (3) ทำรายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร
    (4) เมื่อทำรายการโดยครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะแจ้ง หมายเลขอ้างอิง การยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้
    (5) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แสดงในแบบให้โดยเร็ว

  1.2 การชำระวิธีอื่น

    (1) เลือกบริการชำระภาษี
    (2) ป้อนข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสควบคุม และจำนวนภาษีที่ต้องชำระที่ได้จากโปรแกรมการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
    (3) หากข้อมูลตามข้อ (2) ถูกต้องธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเข้าบัญชีกรมสรรพากรเพื่อชำระภาษี
    (4) กรมสรรพากร จะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบฯให้โดยเร็ว
หมายเหตุ กรณีชำระผ่านเครื่อง ATM ต้องเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น
 

2. การชำระเงินทางไปรษณีย์ Pay at Post ให้นำรายการข้อมูลที่ได้รับจากระบบได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัสควบคุม จำนวนเงินภาษี ไปชำระเงินภาษีอากรได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอ็ด และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุโลก) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้โดยเร็ว

#ภาษี #ภาษีเงินได้ #บุคคลธรรมดา #ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์

ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ เรามีบริการดูแลคุณลูกค้าทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

✅ รับทำบัญชี และยื่นภาษี/รายเดือน

✅ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์

✅ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารของธุรกิจ

✅ ปิดงบการเงินประจำปี

✅ ตรวจสอบบัญชี

✅ ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์วางแผนทางด้านบัญชี และภาษีอากร

สอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่

📩 Inbox : m.me/ChobAccounting

📱 โทร: 094-1594561, 098-8896262

🖥️ เว็บไซต์: https://chobaccounting.co.th/

✅ Line OA: @chobaccounting

หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/VY2jgnO

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/CHOBAcct

📷 Tiktok : https://www.tiktok.com/@chobaccouting_online

🟥 Youtube : https://www.youtube.com/@ChobAccounting

🏢 สำนักงานตั้งอยู่ที่ บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด เลขที่ 517/89

ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.00 – 17.00 น.

( หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ )