รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

dynamic-content-widget-5e82c95-3e43a00

ประธานกรรมการบริษัท
พัทธนันท์ วัชรโชติธาดาพงษ์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ

ผู้จัดการทั่วไป
ณริศรา กระมิมูล

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการจัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ศิรินทร์ทิพย์ ช่องรัตน์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
กุลณัฐ ศรีสวัสดิ์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ที่ปรึกษาพิเศษ/บัญชีภาษีอากร
ธนาธิป ชนะชัย

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ฝ่ายขาย
หทัยรัตน์ ตุ้มเมืองโดน

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
เสาวลักษณ์ มีสมบัติ

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
วราภรณ์ โพธิ์นอก

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
วิภาวดี สร้อยโมรี

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
สีตลา ดีโพธิ์รัมย์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ตรวจสอบ
เปรมา หล่าบุตรศรี

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี